ေနာက္ထြက္မည့္ စာအုပ္ (ပဥၥမအုပ္)

Air Conditioning and Mechanical Ventilation System (Vol. 2) 2014 December (ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးပါ။)

Air Conditioning and Mechanical Ventilation System (Vol.2) by Kaung Htat Nyunt

Chapter - 8

Chapter - 9 Cooling Load

Chapter - 10 Hydronic and Friction Losses

Chapter - 11 Pumps
Chapter - 12 VAV System

Chapter - 13 Motors for ACMV Equipment

Chapter - 14 SS:553: 2009 (Ex CP-13)