လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ျခင္း ႏွစ္ရက္သာ ႀကိဳတင္အ

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ျခင္း ႏွစ္ရက္သာ ႀကိဳတင္အ

Postby acmv » Wed Oct 30, 2013 6:03 pm

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆအထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းအား ႏွစ္ရက္သာ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ခဲ့သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ေနရာတြင္ လုိင္းကားေစာင့္ဆုိင္း ေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို ႏွစ္ဆနီးပါးအထိ ႐ုတ္တရက္ တိုးျမႇင့္ျခင္းအား ႏွစ္ရက္သာ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းအေပၚ လူအမ်ားၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ ရွိသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စတင္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား အေၾကာင္းကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသိေပး ေၾကညာရာတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕သည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ကာမိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈအေပၚမွ စတင္ကာ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ လုိက္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လုိက္သည့္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ (အိမ္သုံး) တစ္ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ အသံုးျပဳသူမ်ားအား လက္ရွိေစ်းအတုိင္း ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္ သံုးသူမ်ား တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ (စက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း၊ ယာယီ) တစ္ယူနစ္မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္အထိ သံုးသူမ်ား ၁၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္ သံုးသူမ်ားမွာ ၁၅၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရဌာန ႐ုံးသုံးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၅၀ က်ပ္၊ အစိုးရဌာန စက္မႈသုံးအတြက္ တစ္ယူနစ္ ၁၀၀ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ႏႈန္းထားသစ္မ်ားျဖင့္ လာမည့္ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာထားသည္။ မိသားစုတစ္စု၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျပဳသည့္ ပမာဏမွာ တစ္လလွ်င္ မည္မွ်ပင္ ေခြၽတာသံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ အမ်ားစုမွာ ၁၀၀ ယူနစ္အထက္ သံုးစြဲၾကရသည့္အတြက္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ ျဖင့္ ေပးေဆာင္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူသံုး မီတာခမွာ ယခင္ကထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ျမင့္တက္လာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသံုးျပဳသည့္ မီတာခမွာ ႏွစ္ဆအထိ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီလို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကို ျပည္သူေတြ အာ႐ံုစိုက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါဟာေနာက္ထပ္ ေဖာက္ခြဲလိုက္တဲ့ ဗံုးတစ္လံုးေပါ့ဗ်ာ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတယ္။ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡေတြ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ လူေတြစီးပြားေရး မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထင္သေလာက္ မ၀င္လာဘူး။ ျပည္သူေတြ ပိုက်ပ္တည္း လာေနတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လွ်ပ္စစ္ခကို ဒီလုိႏွစ္ဆ တိုးလိုက္တယ္ဆိုတာ . . . . .

ေရွ႕ေန ဦးသန္းေမာင္ (စစ္ေတြ) က ႐ုတ္ခ်ည္းမီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္မႈအေပၚ "ဒီလို တိုးျမႇင့္လိုက္တာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ သက္ေရာက္မွာပါ။ ျပည္သူလူထုက အာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့ အစိုးရ အေနနဲ႔ ျပည္သူကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခြင့္ရေအာင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းနဲ႔ ရွင္းျပသင့္ပါတယ္" ဟု ေထာက္ျပေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆး႐ံုက တစ္လကို ယူနစ္ေလးသိန္းကေန ေျခာက္သိန္းၾကား သံုးစြဲပါတယ္။ က်န္းမာေရးဆိုေတာ့ ေခြၽတာလို႔ ဘယ္ရမလဲဗ်ာ။ ယူနစ္ ၅၀၀၀ အထိက ၁၀၀ ဆိုေပမယ့္ တစ္ကယ္က်ေတာ့ လွ်ပ္စစ္ခက ၇၅ က်ပ္ကေန က်ပ္ ၁၅၀ ႏွစ္ဆတက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္တက္ေတာင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးဆႏၵေတြ ျပၾကဘာလုပ္ၾကနဲ႔ ဒီမွာေတာ့ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ႏွစ္ဆတက္လိုက္တာ ဆိုေတာ့ဗ်ာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္" ဟု အာရွေတာ္၀င္ ေဆး႐ံုမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာျမတ္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဓာတ္အားႏႈန္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရာတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္မွ စတင္ကာ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀ သို႔ အသီးသီး တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ အိမ္သံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၅ က်ပ္သို႔ အသီးသီး ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

S-30-10

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တစ္ေနရာအား ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ယခင္က တိုးျမႇင့္ရာတြင္ တစ္ယူနစ္ မည္မွ်အ႐ံႈးေပၚသည့္အတြက္ တိုးျမႇင့္ရျခင္းကို တြက္ခ်က္ျပျခင္း၊ တစ္လနီးပါး ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအႀကိမ္တြင္မူ စတင္ေကာက္ခံမည့္ေန႔ မေရာက္မီ ႏွစ္ရက္အလုိ၌သာ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း၊ တိက်သည့္ တြက္ခ်က္ျပမႈ မရွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္းၿပီး မၾကာမီ ယခုကဲ့သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ဓာတ္အားျပန္လည္ ၀ယ္ယူရာတြင္ လည္းေကာင္း မည္သည့္ေစ်းျဖင့္ေပးကာ ၀ယ္ယူရသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိခဲ့ျခင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ပိုမိုအက်ဳိးရွိေစျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ ၀င္ေငြတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိမီ ျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈစရိတ္ ျမင့္တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္လည္း လူအမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ မတိုင္ခင္ ကတည္းက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးေနခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္အား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္၏ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ (Gold Energy Co.,Ltd အမည္ျဖင့္)၊ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေနသည့္ ဦးခ်စ္ခုိင္၏ ဧဒင္စြမ္းအင္ႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီ၊ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ေဒါက္တာကိုကိုႀကီး၏ Capital Development Ltd၊ ေက်ာက္မ်က္တြင္းထြက္ လုပ္ငန္းျဖင့္ ၾကြယ္၀လာသည့္ Ruby Dragon ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္တည္းမွ ရယူထားခဲ့ ၾကသည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ (Gold Energy Co.,Ltd အမည္ျဖင့္) ဆိုပါက ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ကို တစ္ဦးတည္း ျဖန္႔ျဖဴး ခြင့္ရရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားဆံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေသာ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ BOT စနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး BKB ကုမၸဏီ၊ Toyo-Thai ကုမၸဏီ၊ UPP Holding၊ ျမန္မာဗဟိုစြမ္းအား၊ Myanmar Power Pte.,Ltd တို႔ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းမ်ား ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ဒီလို တိုးျမႇင့္လိုက္တာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအေပၚ သက္ေရာက္မွာပါ။ ျပည္သူလူထုက အာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့ အစိုးရ အေနနဲ႔ ျပည္သူကိုေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခြင့္ရေအာင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းနဲ႔
ရွင္းျပသင့္ပါတယ္ . . . . .

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းထက္ အဆိုပါ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားထံမွ လွ်ပ္စစ္ျပန္၀ယ္ရမည့္ေစ်းအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ အဓိက ေ၀ဖန္စရာအျဖစ္ ရွိခဲ့သည္။

ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ (ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီ) မွ BOT စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသြားေသာ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ဓာတ္အားမ်ားကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပန္လည္၀ယ္ရာတြင္ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၇၀ က်ပ္အထိ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ေပးရန္ အတြက္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ စက္တပ္ဆင္အားရွိသည့္ အလံုသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုကို တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ရန္ Toyo-Thai ကုမၸဏီအား ခြင့္ျပဳစဥ္က တစ္ယူနစ္ ဓာတ္အားခ က်သင့္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ၁၃ ဒသမ ၃၁ ဆင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ (လက္ရွိ တစ္ေဒၚလာ ၉၇၅ က်ပ္ျဖင့္ ဆိုပါက) တစ္ယူနစ္ ၁၃၀ က်ပ္နီးပါးျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

BKB ကုမၸဏီမွာလည္း ထုိသို႔ပင္ တစ္ယူနစ္ ၁၃၀ က်ပ္နီးပါး က်သင့္ၿပီး ယခုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စီစဥ္ေနသည့္ Myanmar Power ျဖင့္ ဆိုပါက ဓာတ္အားခမွာ တစ္ယူနစ္ ၁၂၀ က်ပ္အထိ ေပးရဖြယ္ ရွိေနၿပီး UPP Holding ျဖင့္ ဆိုပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဓာတ္အားခေစ်းမွာ ၁၅၂ က်ပ္ေက်ာ္အထိ (တစ္ေဒၚလာ ၉၇၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

အ႐ံႈးခံ၍ မည္သည့္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမွ ေစတနာသက္သက္ လုပ္ေပးမည္ မဟုတ္ပဲ ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ၎တို႔ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ထည့္တြက္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသာ အက်ဳိးအျမတ္ရွိမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ အမ်ားစုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လႊဲေျပာင္းၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူထံမွ ဓာတ္အားခ တိုးေကာက္ရန္ စီစဥ္ျခင္းမွာလည္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား လိုခ်င္သည့္ ေစ်းအတုိင္း ေပးေခ်ႏိုင္ရန္ တိုးေကာက္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား ႐ံႈးမ႐ံႈး တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါက ဥပမာအားျဖင့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ (Gold Energy Co.,Ltd အမည္ျဖင့္) လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရထားသည့္ ေသာက္ေရခပ္ စီမံကိန္းမွ ကုမၸဏီက အစိုးရသို႔ ျပန္ေရာင္းရာတြင္ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္း အတြက္ပင္ ကုမၸဏီမွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ အထိ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏမွာ က်ပ္ ၂၃၀ ဘီလ်ံသာ ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳထားသည့္အတြက္ ၁၀ ႏွစ္ မျပည့္မီ အခ်ိန္၌ပင္ အျမတ္အစြန္း ပမာဏ ႀကီးမားစြာ စတင္ရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိသည္။

အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေငြအား ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈပိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းေပါင္း မ်ားစြာထဲမွ ရဲႏြယ္၊ ဆည္ေတာ္ႀကီး၊ ရဲရြာ၊ ေရႊက်င္ အပါအ၀င္ စီမံကိန္း ၁၄ ခုထဲ အတြက္ပင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၂၇၈၇၂ ေက်ာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂၂ သန္းေက်ာ္အထိ အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္အထိ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူ ဘ႑ာေငြမ်ားစြာ အသံုးျပဳကာ စီမံကိန္းမ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈ တည္ၿငိမ္သင့္သေလာက္ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိပဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ထက္ပို၍ ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မေလာက္၍ အပိုေဆာင္း ထပ္ေတာင္းခံသည့္ ၀န္ႀကီးဌာန မ်ားထဲတြင္ က်ပ္ ၂၀၄ ဒသမ ၅၅၀ ဘီလ်ံျဖင့္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ထပ္မံေတာင္းခံသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု ျဖစ္ေနျပန္သည္။

အမ်ားျပည္သူ ၀င္ေငြႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ယခင္အတုိင္းပင္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ အေျခအေန၌ပင္ ရွိေနၿပီး ျပည္သူအမ်ားစု၏ ၀င္ေငြမွာလည္း သိသာစြာ တိုးတက္လာျခင္း မရွိသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။

T-30-10

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ ေတာင္းရမ္းေနသည့္ အဘြားအို တစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္မ်ဳိးသန္႔)

ေရႊယမံု ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးထြန္းေအးကလည္း "ႏိုင္ငံတကာမွာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အခက္အခဲေတြ႕ရင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလဲ အခက္အခဲ ေတြ႕တာပဲ။ အခုလို တိုးလိုက္တဲ့အတြက္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို အေအးခန္းစက္႐ံု လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတာ ပိုခက္သြားမယ္။ ဒီမွာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တိုးလိုက္လို႔ ျပည္ပေစ်းကြက္မွာ သြားၿပီးေစ်းတိုးေတာင္းလို႔ မရဘူး။ ဒီေတာ့ ေခတ္ကာလ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ အလုပ္သမားေတြကို လခတိုးေပးဖို႔ထက္ အခုမီတာခ အတြက္ကိုပဲ အာ႐ံုပိုစိုက္ရမယ့္သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ စက္႐ံုက တစ္လကို ယူနစ္ ၂၇၀၀၀၀ ေလာက္ အသံုးျပဳတယ္။ က်ပ္သိန္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ပိုကုန္က်ေတာ့မယ္။ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရေအာင္ ႀကိဳတင္လည္း အသိေပးသင့္ ပါတယ္။ လက္ရွိစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကလည္း အရင္ကထက္ ပိုေကာင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ကယ္လို႔ တိုးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဘယ္ကာလမွာ ဘယ္ေလာက္တိုးမယ္၊ ေနာက္ဘယ္ေလာက္ၾကာရင္ ဘယ္ေလာက္တိုးမယ္ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္အသိေပး သင့္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရထြက္ပစၥည္းပို႔တာ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ဖိုးေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ထုိင္းက ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတယ္။ ဗီယက္နမ္လည္း ျမန္မာထက္ မ်ားတာပဲ။ အဲဒီ အေနအထားမွာ ထုိင္းက မီတာခနဲ႔တြက္ၿပီး တိုးေတာင္းတာမ်ဳိး ဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ရွိသူ ဦး၀င္းႀကိဳင္က "ဓာတ္အားခ တိုးလုိက္တဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူေရာ လုပ္ငန္းရွင္ေရာ ႏွစ္ဖက္စလံုး ဒီဒဏ္ကို ခံစားရမွာ မလြဲမေသြပဲ။ မီတာခတက္ရင္ ကုန္ထုတ္စရိတ္တက္ရင္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္က ျပည္ပေစ်းကြက္မွာ တစ္ျခားႏိုင္ငံနဲ႔ မယွဥ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြရာမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲ ေနာက္က်က်န္ခဲ့မယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လက္ရွိပုိ႔ကုန္ေတြအတြက္ ျပည္ပက လုပ္ငန္းရွင္ဆီမွာ ေစ်းတိုးေတာင္းလို႔ ဘယ္လိုမွ ရစရာ မရွိဘူး။ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ကေတာ့ အ႐ံႈးမခံဘူး။ သူအဆင္ေျပေအာင္ ျပည္ပမွာ ေစ်းတိုးေတာင္းလို႔ မရရင္ ျပည္တြင္းက ကုန္ၾကမ္းထုတ္တဲ့ သူေတြဆီမွာ ေစ်းေလွ်ာ့၀ယ္မွာပဲ။ ဒါဆို ကုန္ၾကမ္းထုတ္ေရာင္းတဲ့ အမ်ားျပည္သူပဲ ထပ္ၿပီးထိမယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္မွန္ ရမယ္လို႔ အာမခံႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ သင့္တင့္တဲ့ေစ်းကိုတိုးတာ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကလည္း ေကာင္းလားေမးရင္ အရင္အတိုင္းပဲ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ေန႔စဥ္၀င္ေငြကလည္း တိုးလာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဓာတ္အားခ တိုးမယ္ဆိုရင္လည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရေအာင္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာနဲ႔ အသိေပးသင့္တယ္။ အမ်ားျပည္သူက မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူကို ေသခ်ာခ်ျပၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္" ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျခခံ လုပ္သားမ်ား ရရွိသည့္ ၀င္ေငြႏွင့္ လူေနမႈစရိတ္ ကာမိေစရန္ လစာတိုးေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိေနၿပီး အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း သိသာသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား မရဘဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ရပ္တည္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

အိမ္ငွားခမွအစ စားစရိတ္အဆံုး ေနမႈစားမႈ စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္ေန၍ အမ်ားျပည္သူမွာ ၀င္ေငြျဖင့္ ကိုက္ညီစြာ ေနႏိုင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ လူေနမႈစရိတ္ ပိုမိုျမင့္တက္ ကုန္က်ေစမည့္ ဓာတ္အားခ တိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဒီလို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကို ျပည္သူေတြ အာ႐ံုစိုက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါဟာေနာက္ထပ္ ေဖာက္ခြဲလိုက္တဲ့ ဗံုးတစ္လံုးေပါ့ဗ်ာ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတယ္။ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡေတြ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ လူေတြစီးပြားေရး မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထင္သေလာက္ မ၀င္လာဘူး။ ျပည္သူေတြ ပိုက်ပ္တည္း လာေနတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လွ်ပ္စစ္ခကို ဒီလုိႏွစ္ဆ တိုးလိုက္တယ္ဆိုတာ အေတာ္ႀကီး မညႇာမတာ လုပ္ရာက်ပါတယ္။ ဒီ Impact က အရမ္းႀကီးတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စက္သံုးဆီေစ်း တက္သလို ျဖစ္လာလိမ့္မယ္" ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆအထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

"အခုက အိမ္ငွားခေတြကႀကီး၊ အျခား အသံုးစရိတ္ေတြပါ လိုက္တက္ရင္ ျပည္သူ႔ဘ၀က မေခ်ာင္လည္ဘူး။ အခုက ေျပာင္းလဲတယ္လို႔ေျပာတာ ဒံုရင္းက ဒံုရင္းပဲ။ ဘာမွလည္း ဟုတ္တိပတ္တိ ျဖစ္မလာဘူး။ စား၀တ္ေနေရးပိုင္း၊ ၀င္ေငြပိုင္း၊ တိုးတက္မႈ မရွိတဲ့အျပင္ ပိုက်ပ္လာသလိုပဲ။ ဒီလိုပံုစံႀကီးနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ သြားရမလဲဆိုတာ ေတြးတိုင္း ရင္ေမာေနတယ္။ အျပင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုတာလည္း ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ အစိုးရ မဟုတ္ရင္ မလာဘူး။ ေပၚလစီက အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳးနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လာခ်င္မလဲ။ လာၿပီး ဖ်ာခင္းထားတာေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါ ပကတိ အေျခအေနပဲ။ ဒါကုိ ဖံုးကြယ္ မထားပါနဲ႔။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ တိုင္းျပည္ေျပာင္းလဲ ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္လူေတြ စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္ပါေတာ့။ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးပါေတာ့။ ႏွစ္ငါးဆယ္လံုး ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကုိ သနားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳးေျဖေပးလိုက္ပါလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္"
စာေရးဆရာေကာင္းသန္႔

"သတင္းစာထဲမွာ ပါလာတဲ့ မီတာခ တိုးေကာက္တဲ့ သတင္းက စိတ္ညစ္စရာပါ။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံက အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြ ထုတ္ေရာင္းတာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အသိပါ။ အခုလို ႏိုင္ငံျခားကို လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရာင္းၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမွာ မီတာခ တိုးေကာက္တာက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေလ်ာ့မေကာက္ရင္ေတာင္ မီတာခကို တိုးမေကာက္သင့္ပါဘူး။ မီတာခသာ တိုးေကာက္တယ္ မီးက ရန္ကုန္တစ္ၿမဳိ႕လံုး ၂၄ နာရီ မီးအျပည့္ မလာတဲ့ ေနရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အခု ဆိုရန္ကုန္မွာ ေနထိုင္စားေသာက္ စရိတ္က အဘက္ဘက္ ျမင့္တက္ေနတယ္။ အေဆာင္ခဆိုလည္း မႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ တိုးလာတယ္။ အခုရတဲ့ လစာထဲက အိမ္ျပန္ပို႔ရတဲ့ေငြ ပိုၿပီးနည္းလာဖို႔ပဲ ရွိတယ္"
မမာလာ (ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း)

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကေတာ့ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ေနတာပါဗ်ာ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ၂၄ နာရီ မေပးႏိုင္ေသးဘဲ မီတာခကို ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ဆို တစ္လ မီတာေဆာင္ရတာ ၆၀၀၀၀ နဲ႔ ၇၀၀၀၀ ၾကားမွာ ရွိတယ္။ အိမ္မွာက အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ သံုးတယ္။ အဲကြန္းသံုးတယ္။ ေရခဲေသတၱာ သံုးတယ္။ ထမင္းခ်က္တယ္။ ခုလိုမ်ိဳးတိုးေတာ့ အရင္ကလို သံုးလို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေခြၽတာရမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ တစ္လကို ဘယ္လိုသံုးသံုး ယူနစ္တစ္ရာေတာ့ အသာေလး ေက်ာ္တယ္။ မေက်ာ္ခ်င္ရင္ေတာ့ မိန္းခ်ထားမွပဲ ရမယ္"
ကိုမင္းမင္းဦး (မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔)

"အိမ္ငွား စရိတ္ေတြ တအားတက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ငွားၿပီးဖြင့္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ဒုကၡေရာက္ၿပီ။ အစ္မတုိ႔က အခု ႐ုံးခန္းေလးေတာင္ တစ္လကုိ တစ္သိန္းေက်ာ္ မီတာေဆာင္ရတယ္။ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံ အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ဆုိင္းဘုတ္ျမင္တာနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆုိၿပီး လုပ္ငန္းသုံးလုိ႔ ေကာက္တာကေတာ့ ဘာစီးပြားေရးမွ လုပ္ကုိင္စားလုိ႔ မရဘဲနဲ႔ လူေတြအကုန္လုံး ၀န္ထမ္းပဲ လုပ္ၾက၊ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း ေထာင္မစားနဲ႔လုိ႔ ေျပာတာနဲ႔ တူေနသလိုပဲ။ လုပ္ငန္းသုံး မီတာကုိ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ ေကာက္တာကုိ မေျပာလုိပါဘူး။ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္တာ ျမင္တာနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆုိၿပီး ေကာက္တာကေတာ့ လြန္ပါတယ္။ လူတုိင္းကေတာ့ ဆုိင္းဘုတ္ကေလးေတာ့ တင္ခ်င္ၾကတာပဲ။ အဲလုိေလး တင္မိတာနဲ႔ကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးထဲ ပုိ႔မယ္ဆုိတာကေတာ့ ဘယ္လုိမွ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေဗဒင္ဆရာေတာင္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသုံးဆုိၿပီးေကာက္ရင္ ဘယ္လုိလုပ္ေတာ့မလဲ။ ဆုိင္းဘုတ္ေထာင္လုိက္တာနဲ႔ ႐ုံးျဖစ္သြားလုိ႔ လုပ္ငန္းသုံးနဲ႔ ေပးရမယ္ ဆုိတာႀကီးက လုံး၀အဓိပၸါယ္မွ မရွိတာ။ ႐ုံးေသးေသးေလးေတြကအစ စီးပြားေရးမီတာ လုိက္ေကာက္တာေတာ့ အဓိပၸာယ္ မရွိပါဘူး"
မေႏြ (ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္)

"လွ်ပ္စစ္မီးေစ်းႏႈန္း သက္သက္သာသာနဲ႔ မရရင္ ဘယ္ေတာ့မွ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ ၂၅ က်ပ္နဲ႔ ေပးေတာ့မယ္ဆုိၿပီး သတင္းေတြ ထြက္လာတယ္။ ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕နဲ႔ ေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။ ေနာက္ႏွစ္ဆုိ ေပးမယ္ဆုိတဲ့ စကားေတြက ႐ုိးသြားၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမ်ား ကုန္ၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးစြာနဲ႔ ေအာင့္အီးသည္းခံၿပီး တာ၀န္ရွိသူေတြ လုပ္သမွ်ကုိ ခါးစည္းခံစား ေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ တကယ္တုိးတက္ ေစခ်င္ရင္ တကယ္လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အေျပာနဲ႔ မၿပီးဘူး။ လက္ေတြ႕လုပ္ျပရမယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးကုိသာ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ မေပးႏုိင္ရင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ အခုထက္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနဦးမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္"
ဦးသိန္းထြန္း (စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္၊ စစ္ေတြ)

"တစ္လကုန္တုိင္း ကုန္က်မယ့္ အိမ္လခ စရိတ္ေတြက မ်ားျပားရတဲ့အထဲ မီတာခက ထပ္ၿပီးေတာ့ တုိးေကာက္အုံးမယ္၊ မီတာခေတြက ထပ္ၿပီးရင္း ထပ္ၿပီးရင္း တက္ေနတာေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြမွာ ပုိၿပီးအၾကပ္အတည္း ေတြ႕ၿပီေပါ့၊ တစ္ခါတေလ ပိုၿပီးေကာက္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္၊ တစ္ရာယူနစ္ေက်ာ္ရင္ ငါးဆယ္ျဖစ္ၿပီ၊ မီတာခေတြ တုိးေကာက္တာမ်ိဳးကေတာ့ လြန္တာေပါ့။ က်ပ္တည္းေနတဲ့ မိသားစုေတြဆို ပိုဆိုးတာေပါ့"
ေဒၚပြင့္ေမာ္ (ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္)

"အိမ္ျခံေျမေစ်း၊ အိမ္လခေတြ၊ မီတာခေတြသာ တက္လာတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းလစာက တက္လာတာ မရိွဘူး။ ဒီၾကားထဲ ဘာရီရ စရိတ္ေတြပါ တက္လာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ပိုလွ်ံေလာက္ငဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အခု မီတာခက ယူနစ္တစ္ရာေက်ာ္တာနဲ႔ တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ ၅၀ ေတာင္ ေပးရေတာ့မွာ။ ယူနစ္တစ္ရာ ဆိုတာက အိမ္တစ္အိမ္ အတြက္ေတာ့ ဘယ္လိုပဲ လွ်ပ္စစ္မီး ေျခြေျခြတာတာသံုးသံုး က်ေလာက္တဲ့ ယူနစ္အေနအထားပါ။ အရင္ထဲက မီတာခက သံုးသည္ျဖစ္ေစ မသံုးသည္ျဖစ္ေစ ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကိုးေထာင္နီးပါးေလာက္ က်တာ၊ ဒီေလာက္ ေငြက ပိုက္ဆံရိွတဲ့ လူခ်မ္းသာေတြအတြက္ မေျပာပေလာက္တဲ့ေငြ ျဖစ္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို အေျခခံ၀န္ထမ္း မိသားစုမ်ားအတြက္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏပါ"
ဦးခင္ႀကိဳင္ (သာေကတ)

"အခုေျပာတာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ပိုတိုးေကာက္တဲ့ သေဘာေပါ့။ တိုးေကာက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ တက္လာမယ္။ တက္လာေတာ့ သူ႔ပစၥည္းလည္း ေစ်းတက္လာမွာေပါ့။ ဒါလည္း သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ ျပည္သူကို ထိမွာပဲေလ။ ဥပမာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ဆိုပါေတာ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သမေလးေတြရဲ႕ ၀င္ေငြက တစ္လမွ ၇၀၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္တက္ရင္ ၀န္ထမ္းလစာ မတိုးႏိုင္ဘူး။ ဒါလည္း ျပည္သူဆီက သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ ျပန္ယူသြားတာပါပဲ"
အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး

"စီးပြားေရးကလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ အၾကပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ မီတာခေတြ တုိးျမႇင့္လုိက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ အိမ္မွာက သားသမီးေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းလစာေတြကလည္း မေလာက္ငဘူး။ သြားလာရတဲ့ ခရီးစရိတ္နဲ႔တင္ လစာကထက္၀က္ က်ိဳးေနတာ အခုေတာ့ မီတာခကပါ ထပ္ၿပီးတက္မယ္ဆုိေတာ့ ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ ကုန္က်မယ့္ စရိတ္ေတြကသာ ပိုၿပီးမ်ားလာတယ္၊ ပိုၿပီးေလ်ာ့သြားတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိပါဘူး"
မသူဇာ (ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းတစ္ဦး)

"မီတာခ တိုးေကာက္တာ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေတြအတြက္ကေတာ့ ဘာမွမေျပာေလာက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားအတြက္ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ မီတာခ တက္တာကို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ အခုက တိုက္ခန္းငွားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြတက္တဲ့ ဒုကၡေတြကို ျပည္သူေတြ ခံစားေနရတဲ့အျပင္ အခုမီတာခပါ တက္တယ္ဆိုေတာ့ တိုက္ခန္းငွားခေတာင္ တစ္လတစ္လ အႏိုင္ႏိုင္ စုေနရတဲ့သူေတြ အဖို႔ေတာ့ ရင္ေလးစရာပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ရန္ကုန္ကိုတက္ၿပီး တက္လမ္း႐ွာမယ့္ အေျခခံ လူတန္းစား လူငယ္ေတြအဖို႔ မလာရဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားပါမယ္"
ကိုညီႏိုင္(ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္)

"အစိုးရက အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္သာကိုင္သာရွိဖို႔ ေထာက္ပံ့ရမယ့္အစား အခုလိုေတြ လုပ္တာက ေရနစ္သူ ၀ါးကူထိုးသလိုပဲ။ ေကာင္းမြန္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ မခ်ဘဲ ေဆးၿမီးတိုနဲ႔ ကုတာမ်ဳိးကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ထစ္ကနဲဆို ျပည္သူဆီက တိုးယူတာႀကီးက ျပင္သင့္ပါၿပီ။ အစိုးရက အ႐ႈံးေပၚလို႔ ပုဂၢလိကကိုလႊဲမွ ပိုဆိုးလာရင္ ျပည္သူေတြပဲ ပိုက်ပ္တည္းမွာပါ။ ေရမီးဆိုတာ တကယ့္အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါ"
ကိုေမာင္ေမာင္ျမင့္ (ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ)
Comments

+3 # Ever_Smile 2013-10-30 15:57
မီတာခမကိုက္လို႔ေစ်းတက္တာကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့လက္ခံပါတယ္။...ဒါေပမယ့္အခုလိုရုတ္တရက္ေတာ့မေကာင္းဘူးေပါ့..ရွဳံးေနတယ္ဆိုရင္လည္းminhtetpaizinေျပာသလိုမတရားသျဖင့္အဆမတန္ေကာက္ေနတယ္႔phone billနဲ႔internet billေတြက်ေတာ့ပိုးစိုးပက္စက္ျမတ္ေနပါသျဖင္႔ဆိုျပီးေစ်းခ်ေပးပါလား...Quote:

အၿမတ္အစြန္းေတြရေနတဲ့ ၿပည္သူေတြမတန္တဆေစ်း ေပးေနရတဲ့ တယ္လီဖုန္းနဲ႕ အင္တာနက္လို ဟာမ်ိဳးေတြက်ေတာ့ေရာ ဘာလို႕ ဒီေလာက္အထိ ဆိုး၀ါးေနရပါသလဲ ။ မတန္တဆေငြယူထားၿပီး အလုပ္ကလဲ ဖလန္းဖလန္း ၿဖစ္မေနသင့္ဘူးလား ။

ဒါနဲ႔စကားမစပ္..တျခားလူေတြရဲ့ခံစားခ်က္ေတြေတာ့နားလည္ေပးလို႔ရေပမယ္႔အာရွေတာ္၀င္ ေဆး႐ံုမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာျမတ္သူေျပာတယ့္စကားေတာ့သိပ္ဘဝင္မက်ခ်င္ဘူး...
ခင္ဗ်ားတို႔လိုျပည္သူေတြဆီကမတရားသျဖင္႔ပိုးဆိုးပက္စက္ရေနတဲ့အထူးကုန္ေဆးရံုၾကီးေတြက..တန္ရာတန္ေၾကးနဲ႔ေပးသံုးသင့္တာေပါ႔...တစ္လတစ္လရေနတဲ့သိန္းေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့အျမတ္ေတြထဲကသိန္းရာဂဏန္းေလာက္ေလ်ာ႔သြားမွာစိုးရိမ္ေနတာလား...ထိုက္သင့္တဲ့အခြန္ေတြေရာတန္သေလာက္ေဆာင္ထားလို႔လား...
Quote:

"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆး႐ံုက တစ္လကို ယူနစ္ေလးသိန္းကေန ေျခာက္သိန္းၾကား သံုးစြဲပါတယ္။ က်န္းမာေရးဆိုေတာ့ ေခြၽတာလို႔ ဘယ္ရမလဲဗ်ာ။ ယူနစ္ ၅၀၀၀ အထိက ၁၀၀ ဆိုေပမယ့္ တစ္ကယ္က်ေတာ့ လွ်ပ္စစ္ခက ၇၅ က်ပ္ကေန က်ပ္ ၁၅၀ ႏွစ္ဆတက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္တက္ေတာင္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၾကတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးဆႏၵေတြ ျပၾကဘာလုပ္ၾကနဲ႔ ဒီမွာေတာ့ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ႏွစ္ဆတက္လိုက္တာ ဆိုေတာ့ဗ်ာ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္" ဟု အာရွေတာ္၀င္ ေဆး႐ံုမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာျမတ္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။+15 # kyaw zaw linn 2013-10-30 14:31
မွားျပီးရင္း မွားေန.. နီးစပ္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား အာဏာပိုင္မ်ား ပိုမိုခ်မ္းသာသြား.. ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပည္သူေတြ ပိုမိုဒုကၡေရာက္... ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ဘုိ႔ေကာင္းလြန္းပါတယ္ဗ်ာ..


+22 # minhtetpaizin 2013-10-30 14:03
ေဖ့ဘြတ္မွာကြန္မန္႕ေလးတခုသေဘာက်လို႕ ထပ္ကူးၿပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ျပည့္လူထုကုိဘဲဒုကၡေပးဖုိ႕စဥ္းစားေနတယ္ အျမတ္ခြန္မွာလည္း မႏွစ္ကစံႏႈံးကုိမမွီရင္ဒီႏွစ္အတြက္တုိးေကာက္တယ္ ဘယ္သူေတြေဆာင္ရလဲ ျပည္သူေတြဘဲအခြန္ေဆာင္ရတယ္ (အထက္လူႀကီးႏွင့္အေပါင္အပါမ်ားမပါ)အခုလာျပန္ၿပီEPCကရႈံးလုိ႕တဲ႕ ျပည္သူလူထုကဘဲ မီတာအခြန္ကုိပုိေဆာင္ေပးရေတာ့မယ္ ဘာေၾကာင့္အရႈံးေပၚသလဲဆုိတဲ႔ျပႆနာအရင္းအျမစ္အေျဖကုိမရွာဘူး သူတုိ႕အေမလင္ေတြမ်ားပုိက္ဆံေပါတယ္မ်ားထင္ေနလားမသိဘူး ရႈံးမွာေပါ့ မီတာမရွိ ဆားဗစ္ႀကိဳးလခနဲ႕ခ်ိပ္ေပးေနတာEPC ကလူေတြဘဲ မီတာခသက္သာေအာင္ မီတာကုိျပင္ေပးေနတာလည္းEPC ကလူေတြဘဲ ကြင္းဆင္းေလ့လာပါငတုံးေတြရဲ႕ ခင္ဗ်ားတုိ႕ရႈံးတုိင္းေပးရေအာင္ က်ဳပ္တုိ႕ကခင္ဗ်ားတုိ႕အေမ့လင္ေတြမဟုပ္ဘူး


+44 # htuthtut 2013-10-30 10:03
အေကာင္းဆံုးကေတာ့ မလုပ္တတ္ မကုိင္တတ္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားပဲ ရွာစားတတ္တဲ့ လက္ရွိအစိုးရက လူေတြ အကုန္ထြက္တာအေကာင္းဆံုး။


+46 # Rain 2013-10-30 08:52
ေစ်းကြက္သေဘာအရ မကိုက္ရင္ေတာ့ ေစ်းတက္ႏိုင္ပါတယ္...

ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ ့ကာစတန္မာေတြရဲ ့အေျခအေနေတြကိုလည္းနည္း
နည္းေလာက္ ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္...သူတို ့ရဲ ့အလုပ္အ
ကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပါမ်ားေနျပီလား...ဝင္ေငြေတြေရာလံုလံု
ေလာက္ေလာက္(ေန ့စဥ္ဘဝအတြက္)ရွိေနၾကျပီလား...

ကိုယ့္ျခံထဲကၾကက္ပဲ ကိုယ္ၾကိ္ဳက္တဲ့အခ်ိန္ခ်က္စားႏိုင္တယ္လို ့
ယူဆျပီးလုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့...သေဘာပါပဲ

ဒါမွမဟုတ္ ေရွးရိုးနည္းအတိုင္း ျပည္သူေတြကို ႏိုင္ငံေရးဖက္မ
လွည့္ႏိုင္ေအာင္လို ့(ဥပေဒျပင္မဲ့ ကိစၥေတြကိုစိတ္မဝင္စားေအာင္) ေန ့စဥ္စားဝတ္ေနေရးေတြနဲ ့ပဲ
အက်ပ္ရိုက္ေနေအာင္ ရည္ရြယ္တာလား...

မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူးလို ့ေတြးၾကည့္ေပးခ်င္ေပမဲ့ အေျခအေနေတြက
အဲဒီလို ယူဆစရာေတြျဖစ္ေနေတာ့...။


+33 # thargi 2013-10-30 08:16
Government should control infrastructures, like roads, bridges, electricity, water, etc.
if not, public will be taken hostage by greedy companies.

rate in US, Singapore is around 150 - 240 kyats per kwh, but their per family income is 50 times bigger than us.

stupid gov will sell everything before 2015!!! those ministers will sell their own mothers, if profitable.


+5 # Aung Naing 2013-10-30 12:59
Why they don't sell their wife to Pakistani? Ha Ha Ha!


+53 # JungleBoy 2013-10-30 07:12
အားလုံးဂြင္ဖန္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးရွာေနၾကတာပါဗ်ာ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုရဖို႔ အဆင့္ဆင့္ေပးမွ၊ ေပါင္းစားမွရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွနဲ႔ ဥပေဒေဘာင္တြင္းက ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလိုတဲ႔ အရင္းအႏွီးႀကီးတဲ႔ ဘယ္ကုမၸဏီမွ ဝင္မလာဘူး။ တိုင္းျပည္အတြက္ဘယ္ေလာက္ပဲ အက်ိဳးရိွရိွ သူတို႔အတြက္မလာလို႔ကေတာ့ ေဆာရီးပဲ။ ကိုယ္တိုင္လည္းၾကဳံဖူးပါတယ္။ ေခါင္ကမိုးမလုံ ထရံေတြလည္းေဆြး ၾကမ္းလည္းေပါက္ေနတဲ႔ အေနအထား။ ေတာေခြးအုပ္ အမဲေကာင္ကို ဝိုင္းလုေနၾကသလို။


+62 # minhtetpaizin 2013-10-30 07:04
အစိုးရရဲ႕ေစတနာပါပဲဗ်ာ ။ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ကာမိေစရန္အတြက္ အရွံဳးကိုကာမိေစရန္အတြက္ ေစ်းတက္ရတာပါဆိုရင္ ....

အၿမတ္အစြန္းေတြရေနတဲ့ ၿပည္သူေတြမတန္တဆေစ်း ေပးေနရတဲ့ တယ္လီဖုန္းနဲ႕ အင္တာနက္လို ဟာမ်ိဳးေတြက်ေတာ့ေရာ ဘာလို႕ ဒီေလာက္အထိ ဆိုး၀ါးေနရပါသလဲ ။ မတန္တဆေငြယူထားၿပီး အလုပ္ကလဲ ဖလန္းဖလန္း ၿဖစ္မေနသင့္ဘူးလား ။

Refresh comments list
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron