ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္ လမ္းျပေျမပံု အေမရိကန္ကုမၸဏီ ကူည

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္ လမ္းျပေျမပံု အေမရိကန္ကုမၸဏီ ကူည

Postby acmv » Wed Jun 18, 2014 8:28 pm

ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အတြက္ လမ္းျပေျမပံု အေမရိကန္ကုမၸဏီ ကူညီ
By သိုက္ဇင္ 18 June 2014 ]

Image
အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဂ်ီအီးကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စနစ္အတြက္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းျပေျမပံုတခုကို ေပးေ၀ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ အဆိုပါ ကုမၸဏီက ဇြန္ ၁၇ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ Moving Forward to Power up
Myanmar ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ခုလို ေပးအပ္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

General Electric photoဒီထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဂ်ီအီးကုမၸဏီရဲ႕ အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ စတြက္တ္ ဒိမ္းက “ဂ်ီအီးအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန (အမ္အိုအီးပီ)နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႔ (၀ိုင္အီးအက္စ္ပီ)က အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရရိွျခင္းနဲ႔ Moving Forward to power Up Myanmar’s Seminar မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို မွ်ေ၀ခြင့္ရတဲ့အတြက္လည္း အလြန္၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲကေန လူ႔စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေရရွည္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းက အေျခခံအေဆာက္ အအံုေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကာလေတြမွာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္တြင္းက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ကူညီေပးရင္းနဲ႔ တဖက္တလမ္းကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒီ့ျပင္ GE Energy Consulting က လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန (အမ္အိုအီးပီ) နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ဒီ seminar မွာ ဂ်ီအီးရဲ႕ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ ကမၻာတ၀ွမ္း အေတြ႔အၾကံဳေတြကေန ရရိွခဲ့တဲ့ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ရွာေဖြေတြ႔ရိွမႈေတြကိုလည္း ေပးလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါေတြက ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔ အေျခခံ အေဆာက္အံုေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ အဓိကအခ်က္ေတြ ျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း အာဆီယံေဒသဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာ္သာေထြးက “ဂ်ီအီး ရဲ႕ ေလ့လာေတြ႔ရိွမႈေတြကို မွ်ေ၀ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရိွတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ယခု ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရိွ စြမ္းအင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္သြားပါမယ္” လုိ႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ီအီးကုမၸဏီအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၂၀၁၃ ကေန ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ အနာဂတ္ျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို ေလ့လာထားရိွၿပီး အနာဂတ္မွာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လႊင့္ျခင္းနဲ႔ ထပ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တိုးလာေစဖို႔အျပင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္မယ္လို႔ အဆိုပါ ကုမၸဏီက ေျပာပါတယ္။

အခု ေလ့လာေတြ႔ရိွမႈက Transmission (တဆင့္ပုိ႔ျခင္း) နဲ႔ Distribution (ေပးေ၀ျခင္း) အဆင့္ရိွတဲ့ Standardized Grid Codes ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ နည္းပညာနဲ႔ နည္းပညာမဟုတ္တဲ့ ဆံုးရံႈးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေလ့လာမႈေတြကေန ရရိွလာတဲ့ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကေန အေကာင္းဆံုးအေလ့အက်င့္ေတြကို သင္ယူေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေလ့လာမႈေတြထဲမွာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား လွ်ပ္စစ္ရရိွေရးနဲ႔အတူ ေနေရာင္ျခည္သံုးစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဂက္စ္ျဖင့္ ဘိုင္အိုမတ္စ္(Biomass) ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာေတြလည္း ပါ၀င္လို႔ အလွမ္းေ၀းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ စက္မႈဇုန္ေတြကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္မယ္လို႔ ဂ်ီအီးကုမၸဏီက ဆိုပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ဇြန္ ၄ ရက္ကေန ၆ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးမွာ ဂ်ီအီးကုမၸဏီက Power System Engineering နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံေတြ ထုတ္လႊတ္မႈ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအေျခခံပုံစံေတြ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ စြမ္းအင္သိုေလွာင္မႈ နည္းလမ္းေတြကို အသိပညာ မွ်ေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္မွာ ဇြန္ ၉ ရက္ကေန ၁၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြး မွာလည္း အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ခြဲေ၀ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းနဲ႔ နည္းပညာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတို႔အတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ နည္းဥပေဒသေတြကိုလည္း မွ်ေ၀ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ဂ်ီအီးကုမၸဏီရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လက္ရိွ ဂ်ီအီးကုမၸဏီအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလံုၿမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ Natural Gas-fired လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုအတြက္ GE ရဲ႕ Aeroderivative gas turbine နည္းပညာနဲ႔ နည္းပညာအၾကံေပး၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ပံ့ပိုးေပးထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၀၀ မဂၢါ၀ပ္ေလာက္ ထုတ္လႊတ္ေပးလ်က္ရိွတဲ့ အဆိုပါစက္ရံုကို စင္ကာပူအေျခစိုက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္တဲ့ တိုယို ထိုင္းပါ၀ါ ေကာ္ပိုေရးရွင္ (Toyo Thai Power Corp) က ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးေတာ့ ထြက္ရိွလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနထံ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါတယ္။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron