မႏၲေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ အေမရိကန္ကုမၸဏီ တည္ေဆာက္မည္

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

မႏၲေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ အေမရိကန္ကုမၸဏီ တည္ေဆာက္မည္

Postby acmv » Sat Feb 15, 2014 7:56 pm

မႏၲေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ အေမရိကန္ကုမၸဏီ တည္ေဆာက္မည္


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၀၀ မီဂါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတ႐ံု ေဆာက္လုပ္ရန္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည့္ APR Energy PLC က ကန္ထ႐ိုက္ရရွိသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္ အေမရိကန္ကုမၸဏီတခု၏ အႀကီးမားဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြထဲက တခု ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ကုမၸဏီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မည္မွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။

ယခုစက္႐ံုႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တူညီေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုး စက္႐ံုတ႐ံု ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ကုန္က်စား႐ိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၆၀ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းခန္႔အထိ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ ခြင့္ကို အစိုးရက တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ APR Energy ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ရန္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

APR Energy က အေျခခံအဆင့္မွ စတင္၍ အေလးထားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မႈသည္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိကာ ေဒသတြင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သတိျပဳမိေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျမန္မာျပည္သူ ၄၅ သန္းခန္႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အဆိုပါ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုက ျပည္သူ ၆ သန္း ခန္႔အတြက္ ဓာတ္အားေထာက္ပံ့ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလာင္စာအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ အရံဓာတ္ေငြမ်ားကို အစိုးရ၏ ကူညီမႈျဖင့္ ရယူသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကီလိုမီတာ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ျဖတ္သန္း၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သည္ အေရးပါေသာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္တခု ျဖစ္သည္။ ထုိပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ မလကၠာ ေရလက္ၾကားကို တ႐ုတ္တို႕ မွီခို အားထားေနရမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

APR Energy သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ကန္ထ႐ိုက္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

APR Energy ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး Derek Mitchell က “အေမရိကန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြက ထိေရာက္တဲ့ ကူညီမႈေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာထားသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္ ထုတ္ကုန္/သြင္းကုန္ ဘဏ္ (Export-Import Bank of the United States) ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အေထာက္ အကူေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမာၻ႔စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္ ဟုသိရသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည့္ ထုတ္ကုန္/သြင္းကုန္ ဘဏ္၏ ဥကၠဌ Fred Hochberg က ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္ႏွင့္ အမွ် စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမို အားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေပးထားသည့္ကတိကို ခိုင္မာစြာ ျပသလိုက္ျခင္းဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ၂ ႏိုင္ငံၾကား ကုန္သြယ္မႈကို တိုးတက္ေစၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမာၻ႔စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီပါလိမ့္မယ္”ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ သူက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္ ထုတ္ကုန္/သြင္းကုန္ ဘဏ္၏ အႀကီးတန္း အရာရွိတဦးက စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကရိယာမ်ား အပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနသည္ဟု ေျပာ သည္။

အဆိုပါဘဏ္က ပို႕ကုန္ ေခ်းေငြ အာမခံႏွင့္ ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ ဟုလည္းသိရသည္။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron