ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ

Postby acmv » Tue Nov 26, 2013 7:27 pm

Image
(((လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၈၅ ဘီလ်ံ အ႐ံႈးခံ၍ မီးေပးေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္း))) (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံရႇိ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၁၄ ခုအား တ႐ုတ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၁၁ သန္းေက်ာ္ ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမွာ ၄ဒသမ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိျပီး အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ ၁ဒသမ၅ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကမၻာ့ ဘဏ္/အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္/ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၁ရာခုိင္ႏႈန္းမွ၂ရာခုိင္ႏႈန္း အတြင္း သာရွိသည့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဘဏ္တိုးႏွဳန္း ၃ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ပိုမ်ားေနသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၁၁ သန္းေက်ာ္ အတြက္ ဘဏ္တိုးႏွဳန္း (၃) ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုေပးရသည့္ အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မ်ား မစ ခင္ကပင္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၁.၃၃) သန္းေက်ာ္ အရွံဳးေပၚေနၿပီးျဖစ္သည္။ (၄င္း စီမံကိန္း ၁၄ ခုလံုး ၿပီးစီးပါက မီတာခ ယခုထက္ ပိုတက္ရန္သာရွိသည္) ............................................................................

(၂) ႏိုင္ငံတကာတြင္ (Cost of 1 Megga watt Electricity) တစ္မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ သည္ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ သန္း ေအာက္သာ ရွိၾကသည္။ ျပည္တြင္း စီမံကိန္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တစ္မဂၢါ၀ပ္ ကုန္က်စရိတ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးသန္းအထိ ေဖၚျပၾကသည္။ ျပည္တြင္း စီမံကိန္း မ်ား သည္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တစ္မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ ရန္ ကုန္က် စရိတ္ ၌ ပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သိန္း အရွံဳးေပၚေနၿပီးျဖစ္သည္။

........................................................................... ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖင့္သာ ႏိုင္ငံအတြင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အဓိကထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနၿပီး ယုတၱိမရွိ ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယုတၱိမရွိ ေသာ တစ္ယူနစ္ အရင္း ၁၂၆ က်ပ္ က်သင့္ကာ ၀န္ႀကီးဌာနမႇ အ႐ံႈးခံလုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမႇ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို၀ယ္ယူကာ ပုဂၢလိကလက္သို႔ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္မူ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အရင္း ၈၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္သာက်သင့္ၿပီး မ်ားစြာအျမတ္အစြန္း ရလွ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန အဓိက အရွဳံးေပၚေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္း မွာ .. Cost of 1 Megga watt Electricity ကိုစာရင္း ပိုျပၾကေသာ အႏွီပုဂၢဳိလ္ မ်ား၏ .. "ဟိုဒင္း" အဆင့္ လွ်ိဳ႔ ၀ွက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သာ ... ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ တစ္ယူနစ္လွ်င္ အရင္း ၈၀ က်ပ္ ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္ အရင္း ၁၂၆ က်ပ္ ျဖစ္ေနရသည့္ ယုတၱိ မရွိေသာ အေၾကာင္းရင္း အခ်ဳိ႕ ကို Highlight လုပ္ၾကည့္ျခင္း သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။
းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး (၂၆-၁၀-၂၀၁၂)တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္အဆို ကို ကိုးကားထားပါသည္။
သိန္း၀င္း (ေကာ့ကရိတ္) ၂၆ - ၁၁ -၂၀၁၃
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron