ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ထက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား ပိုမို

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ထက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား ပိုမို

Postby acmv » Thu Oct 31, 2013 9:39 pm

တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ထက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား ပိုမို

လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ အနိမ့္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ထက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထား ပိုမိုေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ကမၻာလံုး အတုိင္းအတာအရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြစာရင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေပးေဆာင္ရမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏိႈင္းယွဥ္၍ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕က ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ထုတ္ အစုိးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိ ေကာက္ခံေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ ႏွစ္ဆနီးပါး တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အေနျဖင့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ကာမိေစရန္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လုိက္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ (အိမ္သံုး) တစ္ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ အသံုးျပဳသူမ်ားအား လက္ရွိ ေစ်းအတုိင္း ၃၅ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္ သံုးသူမ်ား တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူ (စက္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း၊ ယာယီ) တစ္ယူနစ္မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္အထိသံုး သူမ်ား က်ပ္ ၁၀၀၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ႏွင့္အထက္ သံုးသူမ်ားမွာ က်ပ္ ၁၅၀ ျဖစ္ၿပီး အစုိးရဌာန ႐ံုးသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀၊ အစုိးရဌာန စက္မႈသံုးအတြက္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၀၀ ျဖင့္ အသီးသီး ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈမွာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး သာမန္မိသားစုအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခအတြက္ ယခင္ထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါးအထိ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႀကီးမားစြာ ျမင့္တက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရပ္တည္မႈမွာ ယိမ္းယိုင္သြားႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိုလည္း ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္စနစ္ အေျပာင္းအလဲတြင္ စီးပြားေရးက႑ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ မ်ားစြာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။

Read More >>>> http://www.news-eleven.com/politics/24760
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron