လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ယူနစ္ေစ်းႏႈန္း တက္လာျခင္းကိစၥ

ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူနုိင္သည့္ potential resource မည္မွ်ရွိသနည္း။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (Hydro Power) တစ္ခုတည္းမွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ သဘာဝဓါတ္ေငြ ့(Natural Gas) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ ေလအားလွ်ပ္စစ္ (wind power) တစ္ခုတည္း မွ Megawatt မည္မွ်ထုတ္ယူနုိင္သနည္း။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၿဖန့္ေဝသံုးစြဲပံုတုိ့ကိုသိလုိလွ်င္...

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ယူနစ္ေစ်းႏႈန္း တက္လာျခင္းကိစၥ

Postby acmv » Thu Oct 31, 2013 6:40 pm

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ယူနစ္ေစ်းႏႈန္း တက္လာျခင္းကိစၥ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ စာေရးသူ ၂၀၁၃ခု ဧျပီလ (၃၀)ရက္ေန႔က ေရးခဲ့သည္႔ စာစု ကို ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ပါသည္...။
Image

ႏိုင္ငံေတာ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ႏိုင္ေသာ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ ရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၊ ဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ ျပည္သူတို႔ကို ထပ္ေဆာင္း၍ ၀န္ထုပ္ၾကီး ျဖင့္ ဖိ လိုက္ျခင္း မွာ လံုး၀ မွားယြင္းျပီး လက္မခံ ႏိုင္စရာ လုပ္ရပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္...။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်လိုက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏမွ ရရွိသည္႔ အက်ိဳးအျမတ္ တို႔ ကို လည္း ဘာအတြက္၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အတြက္ ျပန္လည္ အသံုးခ်ေနေၾကာင္း စသျဖင့္ ျပည္သူ တို႔ သိရွိရန္ ရွင္းလင္းျခင္း၊ စာရင္းဇယား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွ သေလာက္ပဲဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ၾကားေနရေပသည္။

ေၾသာ္.....လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ....... ေရႊႏိုင္ငံသစ္ ေန့စဥ္သတင္းစာ ဧ။္ သတင္းတစ္ပုဒ္ထဲမွ တစ္ပိုဒ္...... ” ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပည့္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ထားသည့္ ဂက္စ္ ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်င္း နားလည္မႈရယူကာ အနည္းငယ္ျပန္ယူထားေၾကာင္း၊ ယင္း ဂက္စ္ကို ျပည္တြင္းေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ၍ ရရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ကို ျပည္တြင္း တြင္ ျဖန္႔ေ၀သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း...၊ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ ဧ။္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္သာ ေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းျပည္႔ မလည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္...။” လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ အ၀င္နည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခား အေၾကာင္း ျခင္းရာ မ်ားစြာလည္းပါ၀င္ေနသည္ မွန္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဧ။္ အခန္းက႑သည္ အားလံုးထက္ ပိုအေရးပါေနသည္မွာ ျငင္း ႏိုင္မည္ မဟုတ္...။ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ဂက္စ္ ေခၚ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ မ်ားစြာထြက္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံဧ။္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ အသံုးမျပဳပဲ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလံုးအရင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည္...။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အဖံုဖံုျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ကို ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နဂိုမူလ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ရွိေန၊လံုေလာက္ေနပါလ်က္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္သည္႔ ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းရပါေတာ့သည္...။ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လာေစလိုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑သည္ ပထမဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ကို မည္သူျငင္းႏိုင္ပါမည္နည္း...။ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ဦးဆံုးျဖည္႔ဆည္းျပီးမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာင္းခ်သင့္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာင္းခ်လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိ သည္႔၀င္ေငြအား ထင္သာျမင္သာေအာင္ လုပ္သင့္သည္...။ ျပီးေတာ့၊ ယင္း၀င္ေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ ႔ ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပး သနည္းဆိုတာကို ျပည္သူသို႔ တင္ျပ ေၾကညာသင့္သည္။ စာေရးသူသည္ လွ်ပ္စစ္ပညာရပ္ကို အေတာ္အသင့္ သိသူျဖစ္၍ ” လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ပိုလွ်ံလို႔ ေရာင္းရသည္ ” ဟူေသာေျပာဆို အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ျပည္သူေတြ ဟားတိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားဖူးသည္။ လွ်ပ္စစ္ဆိုသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ပိုသည္မရွိ...၊ လွ်ပ္စစ္ဧ။္ သေဘာတရားကို ရွင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ ၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ (Generator) မွ ထြက္လာေသာဓါတ္အားကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (Electric Power)၊ မဂၢါ ၀ပ္ (MW) ျဖင့္တိုင္းသည္။ မဂၢါ၀ပ္ မွာ ကီလို၀ပ္ (KW) ဧ။္ အဆ ၁၀၀၀ ရွိသည္။ ထြက္လာေသာ စြမ္းအားပမာဏကို အရိုးရွင္းဆံုး ေျပာရလွ်င္ စက္ရံု ၊ အိမ္ ၊ ရံုး တြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကသံုးသည္။ သံုးသေလာက္သာ ယင္း ထုတ္စက္က ထုတ္ေပးသည္။ ဘယ္ေတာ့မွ သံုးသေလာက္ထက္ ပိုထုတ္မေပးပါ...။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ သည္ အလြန္ သစၥာရွိသည္...။ ၀န္ (Load ) ဧ။္ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အျမဲ ထုတ္ေပးသည္။ ၀န္ က ဘာအမိန္႔မွ ေပးစရာမလို ၊ ခလုတ္ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ အလံုးစံု ျပီးေျမာက္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္... သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ကိုႏိုင္ငံျခားသို႔ အလံုးအရင္း ေရာင္းခ်လိုက္ျပီးမွ သူတို႔ဆီကျပန္ေတာင္းရသည့္ အျဖစ္သနစ္ သည္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့သည္ပဲ ေျပာေျပာ၊ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္လုပ္သည္ပဲ ဆိုဆို၊ လုပ္ရပ္ကေတာ့ လံုး၀လြဲမွား ေနရုံသာမက လက္မခံႏိုင္စရာျဖစ္ေနသည္။ စင္ကာပူတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကို ဂက္စ္တာဘိုင္ ေမာင္းေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္သည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ႔ ကို ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ သြယ္တန္း၀ယ္ယူသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ေလာက္ က်ယ္၀န္းေသာ စင္ကာပူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ အျပည္႔အ၀ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ စင္ကာပူဧ။္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးဧ။္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ပင္မ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရဧ။္...။

သည္လိုႏိုင္ငံငယ္မွာေတာင္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည္႔ဆည္းႏိုင္ေသးလွ်င္... စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း?? ဤ ေမးခြန္းထဲတြင္ အေျဖရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ အေျဖရွာမေတြ ႔ ပါ ခင္ဗ်ား......။
ေၾသာ္.....လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ....... ေရႊႏိုင္ငံသစ္ ေန့စဥ္သတင္းစာ ဧ။္ သတင္းတစ္ပုဒ္ထဲမွ တစ္ပိုဒ္...... ” ျပည္တြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျပည့္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ထားသည့္ ဂက္စ္ ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရခ်င္း နားလည္မႈရယူကာ အနည္းငယ္ျပန္ယူထားေၾကာင္း၊ ယင္း ဂက္စ္ကို ျပည္တြင္းေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ၍ ရရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ကို ျပည္တြင္း တြင္ ျဖန္႔ေ၀သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း...၊ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ ဧ။္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္သာ ေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းျပည္႔ မလည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္...။” လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ အ၀င္နည္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခား အေၾကာင္း ျခင္းရာ မ်ားစြာလည္းပါ၀င္ေနသည္ မွန္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဧ။္ အခန္းက႑သည္ အားလံုးထက္ ပိုအေရးပါေနသည္မွာ ျငင္း ႏိုင္မည္ မဟုတ္...။ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ဂက္စ္ ေခၚ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ မ်ားစြာထြက္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံဧ။္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရန္ အသံုးမျပဳပဲ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလံုးအရင္း ေရာင္းခ်ခဲ့သည္...။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အဖံုဖံုျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ကို ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နဂိုမူလ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ရွိေန၊လံုေလာက္ေနပါလ်က္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္သည္႔ ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းရပါေတာ့သည္...။ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ လာေစလိုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑သည္ ပထမဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ကို မည္သူျငင္းႏိုင္ပါမည္နည္း...။ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ဦးဆံုးျဖည္႔ဆည္းျပီးမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေရာင္းခ်သင့္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရာင္းခ်လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ရရွိ သည္႔၀င္ေငြအား ထင္သာျမင္သာေအာင္ လုပ္သင့္သည္...။ ျပီးေတာ့၊ ယင္း၀င္ေငြျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ ႔ ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေပး သနည္းဆိုတာကို ျပည္သူသို႔ တင္ျပ ေၾကညာသင့္သည္။ စာေရးသူသည္ လွ်ပ္စစ္ပညာရပ္ကို အေတာ္အသင့္ သိသူျဖစ္၍ ” လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ပိုလွ်ံလို႔ ေရာင္းရသည္ ” ဟူေသာေျပာဆို အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ျပည္သူေတြ ဟားတိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားဖူးသည္။ လွ်ပ္စစ္ဆိုသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ပိုသည္မရွိ...၊ လွ်ပ္စစ္ဧ။္ သေဘာတရားကို ရွင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ ၊ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ (Generator) မွ ထြက္လာေသာဓါတ္အားကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (Electric Power)၊ မဂၢါ ၀ပ္ (MW) ျဖင့္တိုင္းသည္။ မဂၢါ၀ပ္ မွာ ကီလို၀ပ္ (KW) ဧ။္ အဆ ၁၀၀၀ ရွိသည္။ ထြက္လာေသာ စြမ္းအားပမာဏကို အရိုးရွင္းဆံုး ေျပာရလွ်င္ စက္ရံု ၊ အိမ္ ၊ ရံုး တြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကသံုးသည္။ သံုးသေလာက္သာ ယင္း ထုတ္စက္က ထုတ္ေပးသည္။ ဘယ္ေတာ့မွ သံုးသေလာက္ထက္ ပိုထုတ္မေပးပါ...။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ သည္ အလြန္ သစၥာရွိသည္...။ ၀န္ (Load ) ဧ။္ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အျမဲ ထုတ္ေပးသည္။ ၀န္ က ဘာအမိန္႔မွ ေပးစရာမလို ၊ ခလုတ္ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ အလံုးစံု ျပီးေျမာက္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္... သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ကိုႏိုင္ငံျခားသို႔ အလံုးအရင္း ေရာင္းခ်လိုက္ျပီးမွ သူတို႔ဆီကျပန္ေတာင္းရသည့္ အျဖစ္သနစ္ သည္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့သည္ပဲ ေျပာေျပာ၊ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္လုပ္သည္ပဲ ဆိုဆို၊ လုပ္ရပ္ကေတာ့ လံုး၀လြဲမွား ေနရုံသာမက လက္မခံႏိုင္စရာျဖစ္ေနသည္။ စင္ကာပူတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကို ဂက္စ္တာဘိုင္ ေမာင္းေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္သည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ႔ ကို ပိုက္လိုင္းမ်ားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ သြယ္တန္း၀ယ္ယူသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ေလာက္ က်ယ္၀န္းေသာ စင္ကာပူ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ အျပည္႔အ၀ ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ စင္ကာပူဧ။္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုးဧ။္ လိုအပ္ခ်က္ထက္ပင္မ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရဧ။္...။ သည္လိုႏိုင္ငံငယ္မွာေတာင္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည္႔ဆည္းႏိုင္ေသးလွ်င္... စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ႏိုင္ပါသနည္း?? ဤ ေမးခြန္းထဲတြင္ အေျဖရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ အေျဖရွာမေတြ ႔ ပါ ခင္ဗ်ား......။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမန္မာနုိင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron