ျမစ္ဆံုလို ထပ္မမွားေစခ်င္ပါ. . . ျပည္သူကိုခ်မျပေသးတဲ့ ေနာက္ထ

ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္သမွ် အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ၿမန္မာနုိင္ငံအလံတည္ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး မေဆာက္ေတာ့မည့္စီမံကိန္း။ ထာဝရဖ်က္သိမ္းထားသည့္စီမံကိန္းၿဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါစုိ့ ့။"ဧရာမ ေရကာတာႀကီးတစ္ခုကို သူတို႕ေတြ မီးထိန္ထိန္လင္းဖို႕အလို႕ငွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕က အနာခံၿပီး ကိုယ့္ျပည္ထဲမွာ ဘယ္ေသာအခါမွ မတည္ေဆာက္သင့္" (ေမာင္၀ံသ)

ျမစ္ဆံုလို ထပ္မမွားေစခ်င္ပါ. . . ျပည္သူကိုခ်မျပေသးတဲ့ ေနာက္ထ

Postby acmv » Mon Jan 13, 2014 7:22 pm

ျမစ္ဆံုလို ထပ္မမွားေစခ်င္ပါ. . . ျပည္သူကိုခ်မျပေသးတဲ့ ေနာက္ထပ္စီမံကိန္း ေလးခု၊
Image
ေမချမစ္သို႔ စီး၀င္သည့္ ေနာ္ခ်မ္းချမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေလးခုကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ IGE ကုမၸဏီက ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ျပင္ဆင္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္

သတင္းေဆာင္းပါး

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေမချမစ္သို႔ စီး၀င္ေနသည့္ ေနာ္ခ်မ္းချမစ္(ေနာ္ခ်မ္းခ ျမစ္၀ွမ္းတစ္ေလွ်ာက္) တစ္ေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေလးခုကို အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားအရ သိရွိခဲ့ရသည္။

စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ YPIC International Energy Cooperation & Development Co.,Ltd၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ International Group of Entrepreneur ကုမၸဏီတို႔သည္ သေဘာတူညီ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူေတြမသိလိုက္ရတဲ့ ေနာ္ခ်မ္းခ၏ နိဒါန္း

ေနာ္ခ်မ္းချမစ္ေပၚမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ MOA ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းကပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ YPIC International၊ ျမန္မာမွ IGE ကုမၸဏီတို႔ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံေရးဦးစီဌာနတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကနဦးလက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္က ေနာ္ခ်မ္းချမစ္၀ွမ္းတြင္ စီမံကိန္းငါးခုအထိ တည္ေဆာက္ရန္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလာင္းဒင္၊ ထံုရွင္းေခ်ာင္၊ ၀ူက်ဳံးက်ယ္၊ ေဂါလန္ႏွင့္ ခန္ကန္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ MOA ကို ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္၊ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိခဲ့သည့္ ေခတ္ကာလျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျပည္သူမ်ားသိခြင့္မရဘဲ စခဲ့ေသာစီမံကိန္းမ်ားဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမျမင္လိုက္ရတဲ့ MOA မွာေတာ့ တ႐ုတ္က ၈၃ ရာခုိင္ႏႈန္း

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေရးထိုးခဲ့သည့္ MOA မွာ ေနာ္ခ်မ္းချမစ္၀ွမ္း စီမံကိန္းငါးခုစလံုးအေပၚ ထီးရိပ္သဖြယ္လႊမ္းမိုးသည့္ Umbrella MOA အျဖစ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းဟု စာခ်ဳပ္ဖတ္ခဲ့ရသူအခ်ဳိ႕က ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထီးရိပ္သဖြယ္လႊမ္းမိုးသည့္ Umbrella MOA သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ YPIC International ႏွင့္ ျမန္မာမွ IGE က စုစုေပါင္း ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျမန္မာမွ Free Share ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ပိုင္ဆိုင္သည္။

၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္လည္း IGE မွ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာပါ၀င္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ YPIC International မွ ၈၃ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ရာ ေနာက္ဆံုးခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ အဓိကပိုင္ဆုိင္သူမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အမ်ားျပည္သူသိခြင့္မေပးဘဲ စာခ်ဳပ္ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္ၾကဦးမယ့္ ေနာ္ခ်မ္းခ

ေနာ္ခ်မ္းချမစ္ေပၚတြင္ အဆင့္ဆင့္တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းငါးခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀ူက်ဳံးက်ယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ေရေလွာင္တမံ ကန္ေရျပည့္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အနိမ့္အျမင့္အမွတ္သည္ ဆင့္ကဲတည္ရွိေနေသာ ေဂါလန္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ေရအထြက္ေရမ်က္ႏွာျပင္အနိမ့္အျမင့္ အမွတ္ထက္ျမင့္ေနသည့္အတြက္ ေရေထာက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ နည္းပညာပိုင္းအရ ၀ူက်ဳံးက်ယ္ကို မတည္ေဆာက္ေတာ့ဘဲ MOA မွ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ ေလာင္းဒင္ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ေဂါလန္ ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ထံုရွင္းေခ်ာင္ ၃၄၀ မဂၢါ၀ပ္ႏွင့္ ခန္ကန္း ၁၄၀ မဂၢါ၀ပ္ စီမံကိန္းေလးခုကိုသာ တည္ေဆာက္ရန္ ယခင္ MOA ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ ခ်ဳပ္ဆိုလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္မူ ၀ူက်ဳံးက်ယ္ မေဆာက္ေတာ့သည့္ အခ်က္အေပၚ၌သာျပင္ဆင္ၿပီး လက္ရွိတ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ IGE ကုမၸဏီမွ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရရွိသည့္အေပၚ ျဖစ္သင့္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ဳိး လံုး၀ပါမလာခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမစ္ဆံုလို မမွားေစခ်င္ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေပါင္း ၆၇ ခုအထိ ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မည္သူႏွင့္မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိ သက္ေရာက္မည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ ျပည္သူသို႔ အေသးစိတ္ခ်ျပခဲ့သည့္ စီမံကိန္းစာခ်ဳပ္တစ္ခုတေလပင္ မရွိေသးေပ။

ထုိသို႔ျပည္သူမျမင္ရဘဲ ပြဲစားခရသူႏွင့္ လုပ္လိုသူ၊ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕သာ တံခါးပိတ္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့မႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ ျမစ္ဆံုျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္သူသို႔ခ်ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ခ်ဳပ္ဆိုသင့္ေတာ့သည္။

ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ မျပဳဘဲေတာ့ေကာင္းသည့္ ထမံသီတစ္ေတာလံုးကို ေလးငါးေျခာက္ႏွစ္ အတြင္း၌ပင္ ေတာျပဳန္းေအာင္ခုတ္ယူသြားခဲ့ၾကၿပီး ေကာင္းစားသူ ေကာင္းစားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဖယ္ရွားခံေဒသခံမ်ားမွာေတာ့ ယေန႔အထိ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည့္ သာဓကကလည္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ပင္ ရွိေနေသးသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔ပင္ မ်က္ကြယ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာေပါင္းစံု ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ေဒသခံမ်ားလည္း ဒုကၡေရာက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ကလည္း မျဖစ္စေလာက္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာလည္း ေလာေလာလတ္လတ္ပင္ ရွိေသးသည္။

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ေရာက္သည့္တိုင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ ခ်ျပျခင္းမရွိဘဲ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးေနျခင္းမ်ဳိးမွာ မရွိသင့္ေတာ့ဘဲ ျပည္သူဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခင္က ျပည္သူသို႔ခ်မျပဘဲ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အမ်ားစုမွာ (တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္) ႏိုင္ငံေတာ္မွ အက်ဳိးအျမတ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၎တို႔က ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရယူခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိခဲ့ၿပီး ကိုယ့္သယံဇာတ၊ ကိုယ့္ေျမျဖင့္ နစ္နာခဲ့ရမႈမ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္လည္း ယခုေနာ္ခ်မ္းခစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုသည္မွာ ျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္သင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထုိသို႔မဟုတ္ပါက ျပည္သူသို႔ခ်မျပဘဲ လုပ္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားစာရင္းထဲသို႔ ေနာ္ခ်မ္းခစီမံကိန္းေလးခုသည္လည္း ပါ၀င္သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။

(ေနာ္ခ်မ္းချမစ္တစ္ေလွ်ာက္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေလးခု (Gaw Lan, Laungdin, Htonshin, Kankan) တည္ရွိရာ ခန္႔မွန္းေနရာမ်ားအား Google Earth ေတြ႕ရစဥ္)
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ၿမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron