နည္းပညာနဲ႔ ဆံုဆည္းၿပီး နုိင္ငံတကာမွာ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖုိ႔

ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာသတင္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာရင္း သတင္းမ်ား။

နည္းပညာနဲ႔ ဆံုဆည္းၿပီး နုိင္ငံတကာမွာ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖုိ႔

Postby acmv » Wed Dec 25, 2013 12:55 pm

နည္းပညာနဲ႔ ဆံုဆည္းၿပီး နုိင္ငံတကာမွာ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖုိ႔
Image
၂၁ ရာစုမွာ အဓိက မျဖစ္မေန ပညာဆုိတဲ့ ရပ္ဝန္းထဲ နည္းပညာဆုိတာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ေနရာ ယူလာေနခ်ိန္မွာ နည္းပညာနဲ႔ ဆံုဆည္းၾကမယ့္ အစီအစဥ္ေကာင္းေလး တခုပါ။ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ အသံုးတည့္မယ့္ ကိစၥ တခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

“နည္းပညာျဖင့္ သာတူညီညာ စုစည္းရာ”

ေဒသတြင္း နည္းပညာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အသိေပးစည္းရံုးေသာ အဖြဲ႔စည္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ “ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ ICT အဖြဲ႔”(Myanmar ICT for Development Organization - MIDO) ႏွင့္ အေမရိကန္ သံရံုးတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၃ ႏွင့္ ၁၄ ရက္ ေန႔တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ “နည္းပညာျဖင့္ သာတူညီညာ စုစည္းရာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TechCamp တစ္ခုု ျပဳလုုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

TechCamp မ်ားသည္ ကမာၻႀကီးတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ နည္းပညာကို မည္သို႔အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကို နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စုေဝးဖိတ္ၾကားျပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ပြဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္မွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားကို ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေစေရးႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။

“နည္းပညာျဖင့္ သာတူညီညာ စုစည္းရာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ TechCamp တြင္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝဝ မွ ၁၅ဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ ႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာရပ္ဝန္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း၊ လူထု အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ၄င္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚေပါက္လာေစေရးတို႔ကို ဝိုင္းဝန္း ျပဳလုပ္ သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဤ TechCamp ကို တျပိဳင္နက္ ဘာသာျပန္ျခင္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာ ႏွစ္ ဘာသာလံုးျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ (သက္ဆိုင္ရာ/လက္လွမ္းမီရာ) လူမႈအဖြဲ႔စည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က႑အသီးသီးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံု နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို သင္ယူရန္ စိတ္အား ထက္သန္ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးမွ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို ထိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ပြဲစီစဥ္ သူမ်ားအေနျဖင့္ လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။

ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမည့္သူမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းပံုစံကို ေျဖၾကားမႈအေပၚတြင္ အေျခခံကာ ကြဲျပားမႈကို ပဓာနထား၍ ေရြးျခယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တတ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုး ကြဲျပားျခားနားေသာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုစီမွ အမ်ားဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးထိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤပြဲ၏ ေခါင္းစဥ္စာသား “နည္းပညာျဖင့္ သာတူညီညာ စုစည္းရာ” ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဒသႏၲရႏွင့္ လူမႈဝန္းက်င္အသီးသီးကို ကုိယ္စားျပဳ၍ တက္ေရာက္ဆင္ႏႊဲမည့္ သူမ်ားကို ရွာေဖြထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ပါမည္။

ရန္ကုန္ျပင္ပမွ တက္ေရာက္လာမည့္ သူမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္မ်ား ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ က်င္းပမည့္ ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ တည္းခိုေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားမည္ျဖစ္သျဖင့္ အျခားတက္ေရာက္သူတစ္ဦးဦးႏွင့္ အခန္းကို ေပါင္းေနရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

သင့္အေနႏွင့္ ယခုပြဲကိုတက္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပင္ပတြင္ ရွိေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ ယခု ဖိတ္ၾကားလႊာအား ဆင့္ပြားမွ်ေဝေပးရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

TechCamp သုိ႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ကို ျပည့္စံု စြာ
ေျဖၾကားၿပီး info@myanmarido.org သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႔ (အဂၤါေန႔)ထက္ ေနာက္မက် ဘဲ
ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါ သည္။

ေမးျမန္းစံုစမ္းလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ 09 450025616 (မရတနာ) ႏွင့္ 09 73067123 (မနန္းညီ) တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

TechCamp Yangon ၏ facebook စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/TechCampYangon တြင္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းမ်ားကို တင္ေပးေနပါသည္။ေမးခြန္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံ -

(၁) အမည္ -

(၂) အဖြဲ႕အစည္း (သင့္အေနႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္လုပ္ကုိင္ေနသူျဖစ္ပါက သင္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရွိ/မရွိႏွင့္ ရွိလွ်င္ ၄င္းတို႔ကို ေက်းဇူးျပဳ ညႊန္းဆို ေဖာ္ျပေပးပါ။) -

(၃) အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ -

(၄) သင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ ေဒသတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။ -

(၅) TechCamp ကိုဘာေၾကာင့္ တက္ေရာက္လိုပါသနည္း။ ( စကားလံုး ၁၅ဝ မွ ၂ဝဝ အတြင္း ေရးသားရန္)

(၆) ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပတ္ႏွင့္ လိပ္စာ
အေပၚက ေဖာ္ျပထားခ်က္ေတြနဲ႔ အတူ အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ေဆာ္ၾသသူေတြက ေျပာပါတယ္။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာသတင္းမ်ား News about Technology, High Tech, Advanced Tech

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron