ဗဟုသုတ about Air Conditioning and Mechanical Ventilation.

ဗဟုသုတ Knowledge about Air Conditioning and Mechanical Ventilation ႏွင့္ AutoCAD, Chiller, AHU,FCU, Chilled Water System, Mechanical Ventilation System, etc..

Air Conditioning အေၾကာင္းကို နည္းပညာပိုင္းသာမက၊ စီပြားေရးတြက္ေၿခကိုက္မွဳ။ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ ့အၾကံဳမ်ား ႏွင့္ ေၿပာင္းလဲတုိးတက္ေနသည့္ အဲယားကြန္း နည္းပညာမ်ားစုေဆာင္းထားပါသည္။
  • Topics
    Replies
    Views
Next