သူတုိ့ဘာေတြေၿပာခဲ့ၾကသလဲ။

မည္သူမဆုိ မိမိေၿပာဆုိသည္ စကားလံုးမ်ားသည္ ထုိသူ၏ ယံုၾကည္ယူဆခ်က္မ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ၊ လုပ္ငန္ကြ်မ္းက်င္မွဳ။ ေခါင္းေဆာင္နုိင္မွဳ၊ အသိဥာဏ္ၾကြယ္ဝမွဳႏွင့္ အေၿမာ္အၿမင္ရွိမွဳတုိ့ကိုေဖာ္ၿပသည္။
  • Topics
    Replies
    Views
Next