ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာကိုအလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္းႏွင့္လာဘ္စားမွဳ

ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း၊ တိုင္းျပည္ပိုင္ဘ႑ာေငြေတြကို၊ တဦးတေယာက္ရဲ႕ကိုယ္က်ိဳး (သို႕) လူတစ္ေယာ္၏ အက်ိဳးအတြက္သာသံုးစဲြ
ျခင္းဟာ၊ ဘယ္နိဳင္ငံဘယ္ေနရာမွာမွ၊ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသလို၊ ျမန္မာျပည္မွာလည္း၊ အလားတူ၊ ေငြေရးေၾကးေရးေဖါက္
ျပန္မွဳ၊ အလဲြသံုးစားလုပ္မွဳမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်င္၊ တရားဥပေဒအရ၊ အေရးယူအပစ္ေပးခံရသင့္ပါသည္။ သီလၿမဲေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္
ၿဖင့္သာ...
  • Topics
    Replies
    Views
Next