ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မွဳမ်ား၊ ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ၿဖစ္ေလ့ၿဖစ္ထရွိေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရဲ့ သေဘာကို နားလည္ေအာင္ ေရးထားတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကိုသိရွိခဲေသာ္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္မွဳမ်ားၿပဳလုပ္ပံု ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရလုပ္ငန္းမ်ား
 • Forum
  Topics
  Posts
  Last post
 • ေရေဘး
  ေရေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာရသည့္အေၾကာင္းမ်ား။
  ေရေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရန္နည္းလမ္းမ်ား။
  66 Topics
  112 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Tue Feb 21, 2012 8:59 pm
 • No unread posts မီးေဘး
  မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာရသည့္အေၾကာင္းမ်ား။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းေကာင္းမ်ား
  မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရန္နည္းလမ္းမ်ား။
  61 Topics
  90 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Sun Nov 16, 2014 10:56 am
 • ေၿမငလွ်င္ေဘး
  ေၿမငလွ်င္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာရသည့္အေၾကာင္းမ်ား။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းေကာင္းမ်ား
  ေၿမငလွ်င္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရန္နည္းလမ္းမ်ား။
  17 Topics
  17 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Sat Apr 20, 2013 5:18 pm
 • ေလေဘး
  ေလေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ၿဖစ္ေပၚလာရသည့္အေၾကာင္းမ်ား။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းေကာင္းမ်ား
  ေလေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရန္နည္းလမ္းမ်ား။
  20 Topics
  19 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Mon Dec 19, 2011 6:08 pm
 • ၿမစ္၊ေခ်ာင္း၊အင္းအုိင္ တိမ္ေကာမွဳမ်ား
  88 Topics
  105 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Wed Jan 30, 2013 7:04 pm
 • ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား
  ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား
  30 Topics
  38 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Tue Mar 04, 2014 11:41 am
 • သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ဥပေဒ
  6 Topics
  6 Posts
  Last post by acmv View the latest post
  Mon Nov 07, 2011 8:14 pm
 • Topics
  Replies
  Views
Next