နည္းပညာႏွင့္အသိပညာ စာအုပ္ေတြအေၾကာင္း-eBooks

နည္းပညာႏွင့္အသိပညာ စာအုပ္ေတြအေၾကာင္း-eBooks အင္ဂ်င္နီယာရင္းစာအုပ္မ်ား၊ Handbooks စာအုပ္မ်ား။ Code မ်ား။ Reference Book မ်ား။ ASHRAE စာအုပ္မ်ား။ Text Book မ်ား။ အသံုးမ်ားသည့္ ကက္တေလာက္မ်ား။
ၿမန္မာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္လက္စြဲစာအုပ္မ်ား။ အင္ဂ်င္နီယာရင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Ref Books။
အလြန္ေစ်းၾကီးၿပီး ၿမန္မာနုိင္ငံမွ ဝယ္ယူရန္ခက္ခဲေသာ အင္ဂ်င္နီယာရင္းစာအုပ္မ်ားအား စုေစာင္းထားပါသည္။ မူပိုင္ခြင္ၿပႆနာေၾကာင့္ http://www.acmv.org ၏ ဒိုမိန္းနာမည္ေအာက္မွ တင္မထားနုိင္ပါသၿဖင့္ File Share Siteမ်ားမွတဆင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ယူနုိင္ၾကပါၿပီ။
  • Topics
    Replies
    Views
Next