အစိမ္းေရာင္နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အစဥ္စိမ္းလန္းေနေစမည့္ နည္းပညာမ်ား၊ Green Technology

အစိမ္းေရာင္နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ အစဥ္စိမ္းလန္းေနေစမည့္ နည္းပညာမ်ား၊
Green Technology Sustainable Technologies


ၿမန္မာနုိင္ငံ ႏွင္သက္ဆုိင္ေသာ အစိမ္းေရာင္နည္းပညာမ်ား။ အစိမ္းေရာင္ အေဆာက္အဦးမ်ား (Green Buildings)
  • Topics
    Replies
    Views
Next