သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ကမၻာေၿမထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ကမၻာေၿမထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပး အေၾကာင္းအရာမ်ား။ ေဆာင္းပါးမ်ား။ လွဳံေဆာ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား
Education and Awareness of Environmental Issue, Global warming, CO2 Emission, etc..
  • Topics
    Replies
    Views
Next